Africa Tours CSS Sprite


Rejsebetingelser

Tilmelding

Bestilling/ indtegning af en rejse er en aftale mellem den rejsende og Safari And Beyond. Aftalen er dog først gældende efter indbetaling af depositum til Safari And Beyond.

Ved betaling af depositum og efterfølgende restbeløb bekræfter rejsedeltageren samtidig at have accepteret priser og vilkår for rejsen som nævnt i programmet. Ved bestilling af rejse 70 dage eller mindre til afrejse, skal rejsens fulde pris være registreret indbetalt indenfor senest 48 timer efter tilmelding, medmindre andet skriftligt er aftalt med Safari And Beyond. Ved bestilling af rejse 21 dage eller mindre til afrejse skal rejsens fulde pris overføres med det samme.

Ændring af bestilling

Efter den bindende tilmelding – indbetaling af depositum – kan rejsen ikke ændres uden omkostninger. Det koster et ekspeditionsgebyr på kr. 1.000 per person plus de til enhver tid gældende ændringsgebyrer fra luftfartsselskab eller andre leverandører tilknyttet rejsen.

Afbestilling

Ved afbestilling af rejsen – uden afbestillingsforsikring – gælder følgende:

Dage før afrejse                                            % af rejsens pris tabt
70 dage eller mere                                       Depositum tabt.
69 - 21 dage                                                   60 % af rejsens pris (inkl. depositum).
20 - 7 dage                                                     80 % af rejsens pris (inkl. depositum).
Mindre end 7 dage                                       Hele rejsens pris tabt.

Er der tegnet afbestillingsforsikring via Gouda Rejseforsikring/Safari And Beyond refunderes det af Gouda Rejseforsikring oplyste beløb.

Er der tegnet afbestillingsforsikring via et andet selskab end Safari And Beyond, er ovenstående regler gældende, og man skal som rejsende selv indhente oplysninger om regler for udbetaling m.m. hos pågældende selskab.

Hvis forholdene på rejsemålet indenfor et tidsrum af 14 dage før afrejsen er af en sådan karakter, at der vil være nærliggende fare for rejsedeltagerens liv eller førlighed dvs. krigshandlinger og naturkatastrofer, refunderes rejsens samlede pris. Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder (Udenrigsministeriet) direkte fraråder rejse til det pågældende område. Dette gælder dog ikke, såfremt rejsedeltageren ved indgåelsen af aftalen var bekendt med forholdene, eller de var alment kendt.

Prisændringer efter aftalens indgåelse

Safari And Beyond forbeholder sig ret til at forhøje den aftalte pris som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter, som er anvendt ved beregningen af prisen for det pågældende arrangement eller andre forhold, som Safari And Beyond ikke kan/har kunnet tage højde for. Dog vil rejsen maks. kunne stige med 10 % af rejsens pris.

Aftalte pakkerejsepriser vil ikke blive ændret mindre end 30 dage før det aftalte tidspunkt for pakkerejsens påbegyndelse.

Bemærk at Safari And Beyond endnu aldrig har foretaget ændringer på en aftalt pris med afsæt i ovenstående bestemmelser.

Valutakurser: Prisændringer efter aftalens indgåelse

Hos Safari And Beyond er en aftale en aftale. Også når det gælder pris. Hvis prisen på en valuta ændrer sig ændrer prisen på din rejse sig ikke. Prisen på din faktura er gældende, uanset hvordan de forskellige valutaer udvikler sig.

Rejsens pris

Rejsens pris omfatter, med mindre andet er anført, flybilletter t/r inkl. alle skatter og afgifter på reservationstidspunktet, et ønsket antal nætter i valgte værelsestype på valgte hotel/lodge samt afgift til lovpligtig rejsegarantifond. Afgift til lovpligtig rejsegarantifond er kun gældende, såfremt rejsen opfylder pakkerejseloven. Måltider er inkluderet med mindre andet står anført i beskrivelsen af rejsen. Transport mellem lufthavn og indkvarteringssted er inkluderet med mindre andet er anført.

Konkursforsikring

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2010 ændret Lov om Pakkerejser, hvorved det er muligt at tegne en konkursforsikring på kr. 20 pr. person ved køb af flybillet uden landarrangement i øvrigt, eller ved køb af et lejekøretøj uden yderligere rejsearrangementer. Konkursforsikringen sikrer den rejsende økonomisk i tilfælde af selskabets konkurs.

Depositum

Efter tilmelding indbetales depositum på kr. 8.000 per person, med mindre andet er aftalt. Ved køb af flybilletter, der skal udstedes kort tid efter bestillingen af rejsen, skal et depositum på flybilletternes pris samt kr. 6.000 per person indbetales.

Overskrider depositum den samlede rejses værdi, er det hele rejsens værdi, der skal indbetales som depositum. Er depositum ikke betalt inden den angivne frist, bortfalder aftalen.

Bemærk: Der fremsendes ikke kvittering for modtagelse af depositum. Såfremt betaling af depositum ikke er rettidigt registreret, kontakter vi dig.

Slutbetaling / Restbeløb

Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 70 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført. Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt således, at du har dem i hænde senest 14 dage før afrejsen.

Bemærk: Der fremsendes ikke kvittering for modtagelse af restbeløb. Såfremt betalingen ikke er rettidigt registreret, kontakter vi dig.

Udeblivelse o.l.

Safari And Beyond kan ikke afkræves godtgørelser for udeblivelser eller ubenyttede ydelser.

Indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan deltageren ikke tiltræde eller fuldføre rejsen pga. manglende rejsedokumenter, har Safari And Beyond ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis deltageren udebliver eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse.

Overdragelse af rejsen

Rejsen kan ikke overdrages til en anden person uden kontakt til Safari & Beyond. Der opkræves som minimum et ændringsgebyr på kr. 1.000 per ændring (og gæst) samt de til enhver tid gældende annulleringsgebyrer ved involverede flyselskab, agent m.m.

Safari And Beyond ansvar

Safari And Beyond gennemfører i medfør af pakkerejseloven rejserne i henhold til program og prisliste.

Men er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og aflysninger pga. force majeure eller force majeure- lignende hændelser, dvs. hændelser, som Safari & Beyond ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge, (f.eks. aftalebrud, overenskomststridige strejker m.m.)

Safari And Beyond optræder alene som agent for de benyttede flyselskaber og ansvaret for mangler, person- og tingsskader er begrænset til det erstatningsansvar, vores leverandører har i henhold til international lovgivning og bestemmelser om rejse med rutefly (Warszawa Konventionen). Safari And Beyond er ansvarlig for den i ordrebekræftelsen bekræftede rejse. Konstaterer den rejsende mangler undervejs eller på rejsemålet, skal den rejsende STRAKS underrette Safari And Beyond, hotel og transportør, således at Safari And Beyond får mulighed for at afhjælpe manglen indenfor rimelig tid. Underretter de rejsende ikke straks Safari And Beyond om evt. mangler, BORTFALDER evt. krav i denne forbindelse.

Såfremt afhjælpning foretages indenfor rimelig tid og uden væsentlig ulempe for den rejsende, kan erstatningskrav ikke gøres gældende over for Safari And Beyond. Såfremt en mangel først meddeles efter hjemkomst, tabes retten til at gøre indsigelse. Et krav kan kun gøres gældende, såfremt den rejsende har skriftlig bekræftelse på, at der er gjort opmærksom på mangler overfor Safari And Beyond, hotel, transportør etc. En evt. reklamation skal forelægges Safari And Beyond senest 30 dage efter hjemkomst. I modsat fald tabes retten til at gøre indsigelse. Safari And Beyond er ansvarlig for mangler, med mindre manglen skyldes uvedkommende tredjemand. Manglen skyldes udefra kommende omstændigheder, som Safari And Beyond eller medarbejdere ved Safari And Beyond ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved bestillingen. Manglen kan henføres til force majeure eller force majeure-lignende forhold.

Den rejsendes ansvar

Rejsedokumenter

Det er gæstens eget ansvar at sørge for gyldigt pas og obligatoriske vaccinationer.

Navnet på flybilletten skal være identisk med navnet i passet. Det er gæstens eget ansvar, at de ved tilmeldingen oplyste for- og efternavne på deltagerne er korrekte og i overensstemmelse med alle for- og efternavne i deltagernes pas.

Det er meget vigtigt, at de rejsende oplyser navnene, som de står i passet, da forkerte navne kan medføre afvisning i lufthavnen. De fleste flyselskaber tillader ikke navneændring efter flyreservation er foretaget.

Skulle der være oplyst forkerte navne har den rejsende ikke krav på at kunne deltage i flyarrangementet eller at kunne modtage tilbagebetaling af indbetalte beløb.

Ved modtagelse af dokumenter/ faktura etc., er det den rejsendes ansvar at kontrollere, at de fra Safari And Beyond bekræftede ydelser og betingelser herfor er i overensstemmelse med det bestilte. Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og de til rejsen nødvendige visa og vaccinationer. Det er ligeledes kundens pligt at kontrollere, at for- mellem og efternavn på billetter, rejsepas og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens med det i passet anførte navn. Ikke korrekt anført navn kan føre til afvisning ved check-in til flyet. Safari And Beyond påtager sig intet ansvar for de følger ukorrekte oplysninger måtte medføre. Check-in tid fremgår af rejseplanen. Det anbefales dog, at den rejsende allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn undersøger de aktuelle check-in tider for hjemrejse/den videre rejse. For alle rejser er check-in tid altid min. to timer før afgang.

Man er som gæst forpligtet til at have foretaget check-in på det senest anførte tidspunkt for dette. Oplysninger omkring tider for afsluttet check-in fremgår altid af den fremsendte flybillet /eller e-ticket modtaget pr. e-mail. Overholdes check-in IKKE og man eventuelt nægtes adgang til flyet er det for den rejsendes egen omkostning at nå frem til destinationen. Er dette ikke muligt, er rejsen – og dens værdi – tabt.

De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udsendelse af flybilletter og rejseplan eller rejsebevis kan der forekomme tidsændringer. Kontroller derfor altid afgangstiderne/- stederne i de fremsendte rejsedokumenter. Du bør øjeblikkelig- max. 24 timer efter modtagelse af dokumenterne – kontakte Safari & Beyond, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/ bekræftelse, således at eventuelle fejl kan rettes inden afrejsedatoen. Da der kan forekomme tidsændringer i flytiderne, råder vi til at I kontakter luftfartsselskab /lufthavnen 72 timer før afrejse for at genbekræfte afrejsetider og den lokale check-in tid.

Det påhviler den rejsende selv at opsøge information om gældende regler for pas, visum og vaccinations-bestemmelser. Har den rejsende ikke dansk pas, opfordres den rejsende til før bestilling af rejsen at rette henvendelse til respektive konsulat/ambassade for der at søge oplysninger om de indrejsebestemmelser /transitbestemmelser, der er gældende for den enkelte rejse. Den rejsende sørger selv for anskaffelse af de til rejsen nødvendige pas, visum og vaccinationer m.v. Såfremt deltagerne ikke i behørig tid har sørget for ovenstående eller i øvrigt udebliver fra rejsen, betragtes dette som en afbestilling, og rejsens pris er derfor tabt.

For indrejse i de fleste lande skal alle rejsende have maskinlæsbart pas. Alle pas, der er udstedt i Danmark efter 1. marts 1997, er af denne type. De fleste lande kræver at børn rejser med eget pas. Safari & Beyond anbefaler derfor, at børn altid rejser med eget pas. For indrejse i de fleste lande kræves, at passet skal være gyldigt i min. seks måneder efter hjemkomst til Danmark. Regler om biometriske pas vil være oplyst på følgende: www.politi.dk. OBS: Det er desuden vigtigt, at der er blanke sider i passet.

Vi anbefaler at kontakte egen praktiserende læge omkring vaccinationer. Læs mere om vaccinationer på Sikker Rejser HER.

Reklamationer omkring rejsen

Eventuelle klager over mangler ved rejsen skal rettes til Safari And Beyond, rejselederen eller den lokale agent med henblik på udbedring på stedet. Hvis der ikke reklameres på stedet, fortabes retten til senere at gøre krav om mangler. Hvis fejlen ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal klage fremsættes skriftligt til Safari And Beyond senest 30 dage efter rejsens afslutning. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, hvis afgørelse Safari And Beyond er forpligtet til at følge. Alternativt kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.

Programændringer/-aflysninger

Safari And Beyond forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer af transportmidler, tidsplaner og hoteller/overnatning. Ændringerne vil blive meldt til rejsedeltageren hurtigst muligt.

Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, men yderligere krav kan ikke gøres gældende. Bemærk ændringer i rejsetider og ruter berettiger ikke til nogen form for kompensation. Den tekniske arrangør kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Det indbetalte beløb vil herefter blive tilbagebetalt, mens rejsedeltageren herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.

Ændringer i afgangs- og ankomsttider

Efter billetudstedelsen kan der en gang imellem forekomme ændringer i afgangs- og ankomsttider. Såfremt der opstår ændringer som medfører andet tidspunkt for check-in, meddeles dette hurtigst muligt til gæsten.

Øvrige betingelser

Rejserne gennemføres efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser, som udleveres på forlangende. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold.

Tvister

Kan eventuel reklamation ikke løses i mindelighed, kan kunden indbringe klagen til Pakkerejse-ankenævnet, Røjelskær 11, 3. 2840 Holte.

Lovvalg og værneting

Ethvert krav overfor Safari And Beyond behandles i henhold til dansk ret og processproget er dansk. Værneting er Sø- og Handelsretten i Danmark. Safari And Beyond rejser er alle underlagt dansk ret i alle forhold og processproget er dansk.

Rejsegarantifonden

Safari And Beyond er en del af Safarigruppen ApS, og vi er registreret hos Rejsegarantifonden med medlemsnummer 2358.